Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
10 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
10 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1619 23- : , - - .

*

1770 , - XVIII , : , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1885 - ( ) 12 / . , , , , , , , . 264 3 600 - . - , , . - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1894 ( ). 16 ( - , ). , , . . - . , , . . - . . . , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1925 (. -., . 5.8.1984), . 13 . , . 1943 , , . 1963 "" ( - ; ), , . "" , . , 1970 , , , : " ". (1964-1974, 1975-1976), , "".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1969 , " ". - - . . , " " . , - . , , . , , ( , , -), , , , (, , ""). - " ": " , , , ..." , ", " . .

*

1983 , . , 5 1 . , , . , Brain, , 1986 . 1988 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

«» . , .

« , - . – , ».

« » 1995 . «» (), «» «». 2004 «». 32- , 8 , -2010...


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016