Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
9 íîÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
9 íîÿáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1574 (15411587) . , . , 1434 ( ), , 1569 ( ). , , , . , , , . . , , , .

*

1799 , 18 ( ). , . , , , . , , . 1802 , 18 1804 I.

*

" ". - : " - , ". 1911 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , 9 1921 ( ). « 1940-50- » , . , , , , , , – .

XV 1952 , . 4 – , , – 2 ( ). – XVI 1956 . – 3 ( ), .


*

1942 () , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 9 1951 , , . : «... , , , ». "" () . , «». 26 , 3 1978 , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1961 . . 1924 - . 1924 . - , 1923 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

«» 9 1974 . 2006 . 1991 1993 «», «», . «» 1996 , .

— , . , , « ». , . « », , . . .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1981), , , . "". " "" , , , - . - , , . , , ... , -, ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016