Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
3 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
3 ôåâðàëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1874 , " ". " ". , , , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1909 - , , 1947 (367,5 ). 1934 , . 45 . 1938 , " ", . (1952, 1956). 7 1992 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

«», XX , (1944), 3 1915 .

, . 1935 , , . « , », , , , . , , .

1936 , , , , «» . «» 1951 - , «» . , , . .

, «» 1953-1954 . , 1963-1985 «», 8 . 9 1990 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , . , . 3 1943 U-223, . - , . : (), (), () (). , . , . . , , , .

*

1960 - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1968 . . , , «- », « » « ». , — , — . 24 2009 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1982). , , . : " . , : -. , , . , , . ". 2002 " ", , " ". , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. (). , , , 15 . "", , , . , , , "" . - . . , , . . - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016