Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
26 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
26 ôåâðàëÿ
 

1489 , , 1192 , II . (1454–1510), . — . . 100 , 1571 300 .

— ; , , , , 300 . .


*

1723 , , I , ( , - -). , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
Levi Strauss

1829 . , -. , . , "" "". - , , . 1890 501 . Levi Strauss , 26 1902 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1846), " " - . , , . " ", . : .

*

1878 ( ) . () , , . 0,1 . (: , ), : , , , . , . . , , , , . . , . 250 , 17 , , 160-200 . . . , . . . , 26 1878 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , 1931 , , , . , . , , , . 26 1936 ( ). 1937 . . 1938 . 1944 . , . , 1945 20000 . 27 . 1955 .

*

. 1993 - ( WTC, 11 2001 ) , . 6 1000 . 4,5 , . 2 . . . 6 240 . 250 . . , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016