Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
23 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
23 ôåâðàëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
- 1887 .

1874 . , , tenez , . , . 13-14 , : , . . 16 . , , , , . . . 1872 . 1873 . , -. 23 1874 . , , , . 1930- , . , 20 , . 1928 .

*

1918 23 . . 23 - - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1934), , " ". , , , , . , , . - . 20 18 . , : . , . , . . " , - , - . - - . , : - , ". " - , - . - - . ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1935 , , , : " , ". . : " ". , , " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1972 , 1974 , (1972, 1974) 23 1947 . : . , .

1972 XX «» , 3:2. 249 , 237 . - , . 2 2006 60- .


*

1959 . () , - , (1950), , , . 46 , (). . , , , 1980-1990- , . 1998 , . 1 000 . c 17 1997 1950 , , . , , . 2009 , , 3- - 10000 (8,4 %). , ( 2010 ), , , , . 13 , - 16-, - 17-, - 18-. , , .

*

, . - - 23 . - 1984. , - . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016