Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
2 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
2 ôåâðàëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1795 12 . 1810 , , , , . " ". .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1812 (. 15.12.1848), , : , , , , - : , 养. , , , 1812 . , . , , , . , . , , . . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1870 "" . ( Bloomberg Dow Jones) - ( , , ). "" - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1915 () (). , 6 - . 17 2002 - 87 . "" . "-". . - . : " , 13- - ?" : " , , ? , !" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1963 5 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(Groundhog Day) . , , , . , - , . , - . , 2 . . : If Candlemas Day is bright and clear, there'll be two winters in the year ( - ). , , (), - -. , 1886 , . , , - .

*

- . 2 1971 ( ) - (. Convention on Wetlands). . - - , ( ). 150 . , . , , - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
12 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016