Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
27 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
27 ôåâðàëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1875 , , . - . - . . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"" ()

, , «». . 27 1900 «».

«» . 1964 «» .

, «» , . «» 1994 .

«» : 22- , 4- (1974, 1975, 1976, 2001), 1996 , 1967 , 2- (1976, 2001).


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1902 (. 20.12.1968), , 1962 . , , , , - , , ( ), " -". , , . . , : . , , . , , " " .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1904 (. 1996), , , . , . , , 15 . , 16. 1920 , . " , - , - : " ..." : " - . . ..." - . . , . , "-16". " ". , . " " , , , , . "-16" , . : " , "", , , , , : ", ?!" : " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

27 1929 - . 19 «», 10 . 29 , , «», , 10 . « » 42 , 1200 . . , .

1952 1968 . 100 , 3 . (1954, 1958, 1962, 1966), (1958, 1962). . 1963 .

- 1954, 1958 1962 . , . - , . . 2004 125 .

24 2013 .


*

1933 22.00 , . . , , . , .

, , . , , , «» . . , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016