Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 ôåâðàëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1533 - . ( ) - "". , , - . , , , , . . , . , .

*

1840 , , - , , . . , . , — . , ( 1837 « »).


*

1855 "" " " . , - , - . , , - . ? , . . , , - . , .

*

() - - 28 1930 . 1950 5 82 , , , 6 . 1952 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1935 , , . 1939 , . , . - 5 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, () (. 1980), . 16 , . , . . Comedy Club - ( ) . " , - . - , , , . , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1982), -, , , , . 15 ( ), . : , 4- , -. - , . " , , - . - . , . - , , . . . ! - , - , , . : "! ! , !". , , , . . : " ? ! , , ". , , , . ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016