Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 ôåâðàëÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

660 . . . (. 585 . .), , . - 11 660 . . . - . , , , ( 1336 "" - ). . , , , , - . , . - ( , ) , , , , , , , (, ) .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1809 . , , . , , 17 , 90 . 1707 , . , , . 30 . : , . 19 . 1802 , ( ) , . , , , , . 11 1809 . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1875), .. . , , . . - - . , : , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1902 , , 1930-1950- . . . , , , , . , 6- , , . . , . . -. . 1934 , . . 1934 , . , , . . , , . , , . , . , , , , : , !. . . 26 1975 . .

*

1922 - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1929 . 1870 . , . - III. . - . . - , , , . - , - ( ). , .

*

, ( - ) -. , , , ˸ , , . . - 11 1930 . . . . 1958 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, « », «» 11 1963 . . 17- « » «», 483 , 139 .

" ", . 1988 «». , , - . «» 34- . 2000- .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (. 1992). "" ( ), . - Google. - 2010 . "People" 2009 100 . , . 6- . . , . , , , 3 . 2003 . NASKA, ., 12 -. , - " -2" " ", , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
12 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016