Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 ôåâðàëÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò291623  
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 ôåâðàëÿ
 

(Random Acts of Kindness Day). , , , , . , , . , . , , - , . . "" , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1852 . 1764 II, 225 . , ( ). 17 1852 , , (1784-1864). . . 19 () . , , , , 17 , . , -. - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1906). , , . - . ( , ) , . , "", - " ". - , " " - , 927 . - " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1938 , . ( ) , , -. "", . - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1966 , , 1961 . . , . - . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1967), , , , , . . - , . , . (- - ) , , , , . , , - . ", - , , - . - , , . - , , . . , , , -:) , , , ( ), , . ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016