Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
5 äåêàáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
5 äåêàáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
VIII

1484 VIII , . : "... , , , , , , , , , , , ". , "" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
" " 1669 .

1656 (1606-1669) 25 . , , . , , , , , . , 13 , , , .

*

, . - : ? , , , . . ? ? . 5 1854 . ?

*

1909 - 25- 32- , , . , - . "" , . , , , . " " .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1931 . , 44 ( 23 1839 , 26 1883), . , , . , , . - 1994-1997 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" " , ( ), 1932 , ", ". . " " . "-" " ", - . --. , 50-, , . , "" " ", , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1970 ( ) – . – , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1974 , , 2004 66 . 11 10 .

19- , . 1993 . 1996 , (1995, 1999, 2002), (1999), 2004 - .

2004 . 21 2013 . .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
30 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016