Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
30 äåêàáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
30 äåêàáðÿ
 

- . , . , 1919 . , "" . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1922 (): () . , - . . 1956 1991 15 : , , , , , , , , , , , , , , . 1991 , . 8 1991 , , , (). 21 - 11 . 25 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1966 , 1968 , ( ) XX .

6 1963 . 1966 . «» (441 ).


*

1939 — , , . 1957 . « ». , , . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

30 1961 . 14- . 1984 - - 100 , 4100 . 1985 100 , . 1987 - 9,83. 24 1988 , - 9,79. 3 (). 1989 , 1981 ; , (100 60 ) . 1991 . - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
25 2008 , . - 43000 , .

1999 30856 56 .

*

1999 , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016