Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
8 äåêàáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
8 äåêàáðÿ
 

1703 - 23:00 . , 7 . , 14 . 70 /. 1704-, . - . , 8000 , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. .

1802 (. 27.8.1839), -, " " ( " ..." - " " .. ). , . : . " ", . , , . . , . . . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1861 (. 21.1.1938), , , (Cinemagician). , . , 1899 1912 . 400 . " " , , . : -, . , , . , -. .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1961), , " ", " ", ", !", "" "". , , , , . , - : ", ? ! ". , , . " , , . , , , " - .

*

1990 . . - 37,4 . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 30 2001 , . "" : . 21 8 "" . - . , . , , . -. , - : " , ?" - : " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2004 () , , , , , , , , , , , (Union de Naciones Suramericanas, UNASUR), . , . , , , . (-), , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016