Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 äåêàáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 äåêàáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. ,

1475 X ( , .1.12.1521), (1513-21), . , . . . , X , . , - . . . , , . , . , , II. , 638 , , , , , , , . . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1843 (. 27.05.1910), , (1882), . , , - , . , . 1905 . , , , , , , , , . , , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, ", !" " " 11 - . , - , , , . ** 1844 . - , . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1922 , 24- , , , , . 1950 . 1956 1988 .

« !» - 39 - 28 1972 . . - . : « — », « », « », «, … -----! !»...


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(.1951), , , . , . , , , . , , . . , , 15- - . , , - , , . - : " , ... ?" - " - . !" - .

*

2002 «» «» «». 1:1 «» . . , . ... , . «» . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016