Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 äåêàáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 äåêàáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
()

1596/97 (. 1647), , . 1632 - . , , , , . , . . , , . . 1632 - . , , . 1996 ( ) , , , . 8 2005 . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1682 (. 1720), XVIII . , , . , " ". ; "" , . , -, , . 36 , "", . , , , . - . , -, , . 1720 , . . , , - . . . 17 1720 -, .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1879 . - , - , , . , " "? "" . : " , -". , , , , : " , ? ?!"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1917-1985) , 1972 , . . . " ": " , 8 : . "&", ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1937), . " , , , , , , - . - "" , . . ". , - , , , . 60- 70-, , , . , , . 50- . 67- . - L'Oreal. . " , , , , , - . - . - , . , . - , , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

60- «» (1971-1986) , 1981 , . -1978, 1976 1979 . 11 , 1 . 11 1972, 1978, 1979 .

- 70- . . . - , : , , . . "", 1999 2000 "".


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"-8"

1968 ( - ) - "-8" , . "-8" - , 10 27 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

21 2011 «», . 69 . - «».

«» , , . , 1975 . «» «» .

1968 1976 48 . 1972 1972 . 1971 . « ».

«» - ( 1979 ) «» ( 1994 ).

23 .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
12 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016