Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 äåêàáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 äåêàáðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , - - - (1503)! , - . - - "-". - . - . ( ) " ". .

*

1918 30 . 21 . , , . , , , XX .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1924 , . - "". . , - , , . - , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 14.12.1946). - , , 15 Birkin, . " , , , - . - , , . , , , . , , ... ! - . : , . , , , . , . , , - "Melody Nelson" 20 . , - , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, ().

« » – , «» () - 14 1947 . « », . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1960 , , (1986, 1990) . , , . (188 ) . ( 20-25 ). , , . , , . « ».

1992/93 . "", "", "", " ". "". 62 6 . - ESPN.


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016