Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

Ãðóïïà "I : 5-7 "

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.86869

Ãîëîñîâ: 99

1945 .

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.81176

Ãîëîñîâ: 85

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.80233

Ãîëîñîâ: 86

!

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.77011

Ãîëîñîâ: 87

!

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.6875

Ãîëîñîâ: 80

-

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.36364

Ãîëîñîâ: 22

-

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.31579

Ãîëîñîâ: 19

-

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.26316

Ãîëîñîâ: 19

" "

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.6

Ãîëîñîâ: 10

""

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.35

Ãîëîñîâ: 20

-

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.125

Ãîëîñîâ: 24

""

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.05882

Ãîëîñîâ: 17

" "

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.05263

Ãîëîñîâ: 19

-

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3

Ãîëîñîâ: 20

-

, 6 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.3125

Ãîëîñîâ: 16

-

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 1

Ãîëîñîâ: 1

-

, 7 ëåò

 

Ðåéòèíã: 1

Ãîëîñîâ: 1


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
27 íîÿáðÿ
Ïí 7142128 
Âò18152229 
Ñð29162330 
×ò3101724  
Ïò4111825  
Ñá5121926  
Âñ6132027  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

Îáðàòèòå âíèìàíèå
Ññûëêè

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

          - -
Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016