Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

20-04-2004
" : " . . , 56,8 , . , , , .


* ** *

20-04-2004
24 , . . , .


* ** *

20-04-2004
. , , . ?


* ** *

20-04-2004
120 07.07.2002 . " ". , 60%. 30 .


* ** *

20-04-2004
, 50- . . , .


* ** *

20-04-2004
, , , , , , , .


* ** *

20-04-2004
" , " . , "" . , " . ".


* ** *

20-04-2004
. , , . - , . - 50 . . . , , 150. , . 150. , , . . - 50. . , . , . , - 150. 50, .


* ** *

20-04-2004
", - ?" - " " , "" , 2002 .


* ** *

20-04-2004
( ), . , , , .


* ** *

«« | 1-10 :: 11-20 :: ... :: 581-590 ::   :: 601-608 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
12 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016