Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

18-12-2014
. , , 1 3 50 .


* ** *

11-12-2014
2015 . 20 . , , , . , .


* ** *

11-12-2014
3 9 . , , , .


* ** *

04-12-2014
26 637 5.11.2014 , , - , , . , .


* ** *

22-11-2014
, .


* ** *

13-11-2014
.


* ** *

13-11-2014
, . 90% , .


* ** *

13-11-2014
1 , , . 5 .


* ** *

08-11-2014
14,5-15 /$1 , 12,5-12,9 /$1, .


* ** *

08-11-2014
, , 2500 . "ICTV" .


* ** *

«« | 1-10 :: 11-20 :: ... :: 31-40 ::   :: 51-60 :: ... :: 591-600 :: 601-608 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 ìàÿ
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016