Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

Ãðóïïà "III : 11-13 "

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.33028

Ãîëîñîâ: 109

!

, 11 ëåò

 

Ðåéòèíã: 4.19048

Ãîëîñîâ: 21

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.47368

Ãîëîñîâ: 19

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.44737

Ãîëîñîâ: 38

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.375

Ãîëîñîâ: 8

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.35714

Ãîëîñîâ: 28

-

, 11 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.22222

Ãîëîñîâ: 9

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.2

Ãîëîñîâ: 15

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.16667

Ãîëîñîâ: 6

-

, 11 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.15789

Ãîëîñîâ: 19

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.11111

Ãîëîñîâ: 27

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3.09091

Ãîëîñîâ: 22

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3

Ãîëîñîâ: 20

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3

Ãîëîñîâ: 22

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3

Ãîëîñîâ: 24

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3

Ãîëîñîâ: 16

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 3

Ãîëîñîâ: 9

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.96296

Ãîëîñîâ: 27

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.96

Ãîëîñîâ: 25

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.94444

Ãîëîñîâ: 18

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.9375

Ãîëîñîâ: 16

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.92857

Ãîëîñîâ: 14

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.92308

Ãîëîñîâ: 26

-

, 11 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.88889

Ãîëîñîâ: 27

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.88889

Ãîëîñîâ: 18

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.8

Ãîëîñîâ: 15

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.78571

Ãîëîñîâ: 14

-

, 12 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.75

Ãîëîñîâ: 4

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.71429

Ãîëîñîâ: 21

-

, 13 ëåò

 

Ðåéòèíã: 2.7

Ãîëîñîâ: 20

 :: 31-38 | »»


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
15 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

Îáðàòèòå âíèìàíèå
Ññûëêè

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

          - -
Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016