Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
16 ìàðòà
Ïí 6132027 
Âò 7142128 
Ñð18152229 
×ò29162330 
Ïò310172431 
Ñá4111825  
Âñ5121926  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
16 ìàðòà
 

1822 I " ". , - . , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1831 1100 . 15 . - , . : - , . 25 1830 14 1831 , , . , , . , . . ( - ) ( ), . 1978 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

16 1914 . «» , , "" . 1947 , 1948 . «» , . : . . 1999 . . 17 1992 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, « », , 16 1934 . 1959 . 15 , 30 , , . , . 5 2011 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1935 , - . , () , , , . , - . , -, . , " " ( - , 16 ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1967 . (, ) "". - -. , : " " - , . - , : - , - .

*

1995 13 - . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

16 . (World Sleep Day) 14 2008 () . 2011 18 . , , , , . , , . - , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
4 îêòÿáðÿ
Ïí 29162330
Âò 310172431
Ñð 4111825 
×ò 5121926 
Ïò 6132027 
Ñá 7142128 
Âñ18152229 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016