Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
22 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
22 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
.

1599 . 1617 1620 . . 1632 , . , , . 9 1641 .

*

1674 II ( ). , . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1697 " " I . . , . , . , I . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1907 . , ( "ta" "metron", "" ""). , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" ? (1923) - ". 22 . - . "" " " . 1947 " " 1960-. : " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1933 . : .

1952 «», 1954 «», 1955 , 1956 , «». 1957 «», . «» 1966 .

27 1976 ,

4- 1982 , 1984 . 1986 «», .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

«» , , 22 1949 . "" . 8 "" 245 96 . , , — .

, - , , , . 1985 , «», « », «». .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1976), "" ( " ", 2005) . 15 - 1991 " ". , , , " " - . 2001 " " , 100%. 1 . , ( 18 . 100 .) "" . "", 2003 , 15 . , , , "". " " .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016