Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
17 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
17 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
,

432 . . , , , . . ( ) - . . . : ( ) . - , . , . , , . , ( , ) . . , - . , 17 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. 1904 .

1856 . . 17 , , , , , , , . . , , . . , . , . , , - , . . . , . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, - 36- . (1938), , 36 . 20 , . , . , . -. , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1939 «» , - , , . «» (1953-71), - , -63, 69 -68. , . 1963 «» «» (4:2, 2:4, 0:1) : « ».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1969 - , , . . 70 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

17 1976 - . , , . , , . — «El Chino» («»).

«» (1993/96) «» (1996/97). 1997 «», , «». 1999 «» , , 11 9 19 . «» . - , .

1995 . 2002 . 69 , 11 .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016