Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
29 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
29 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
VII . 30- .

, 28000 1461 ( ); VI . , , .

*

1873 , 140 , . , ... ! . - . , , . , : . , , ... . 1877 . , . . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1886 "-" . " " .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
"": - () - Ѹ

«» – 60- 29 1940 . , , . , . , . , , , – . « ».

1961 : «» «». (29 30) . : - - - - «» .

(1961, 1966, 1967, 1968), (1964, 1966). – 1960, 1965, 1969. – 1964, 1966 . 299 , 70 .

14 , 4 21 , 3 . – 5 (4 ). – 1964 . -62, ( ) -66 – 2 , -70 – 2 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1940 . , , . . . . , . : . 1 10 . -, 10- - -. 5 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- -, , (1972, 1976, 1980) 29 1951 . 1972 . : 1974 (), 1978 () 1986 (). ( 1972 ).

1976 5 , . " ?" .

, - . 310 332 (20 ). 1987 .

1988 . , - . . 11 2012 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1988 , 29 1965 . «» () (1981-1986; 1988-1989), () (1986-1988). « » 1989/1990 1991/1992. 149 , 6,8 . , . «» (), «» «» () «». 2007 .

*

29 1966 . . «» , 1982 1990- . 5 «» (1990-95, ). 1995- 2003- «», . - -1994 (4- ), -1996, -1998.

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , school . , . . , (1968) - , -. . . , . , . , , . , , . . , !

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016