Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
27 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
27 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1881 (. 12.03.1925), , , . , , , , , . . 22 , " " . 1906-1907 "" "", 1907 : " , ". , 1908 , . . -, . , , "" - , , , . . . "" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , ". , 1915 . , , . , , . 1941- . , ( 30 ) .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 27 1959 .

17 , «» ().

«», 1982 . 1984 . 1988 . : 1983, 1985, 1987, 1989. .

1990 « ». «» 3 , 150 000 «». 1991-92 «». 1993 , «» «-93». 1995 , «».


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

( 1961 IX ). , , . - , - , . 2500 . , - .

*

25 « » «». — «» 1:2.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1990 - - . , . . , . . , - , . , , 1881-1904 . 221, , . . - . , . , , . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016