Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
31 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
31 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1746), , 82 . -, , . , - . , , , . , . , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1896 . , . : , , . , , 12 . . . -. . . , . . ! : . 20 . . , , . 1923 . zzzzzip! . 1930- - . ! . YKK, 1934 . , . , - 1989 . 2851 .

*

1900 "Saturday Evening Post". ", ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

40- 31 . 1989 1991 , , , « ». « » «- ». . (1998) . . — , (1968 1972) . — , « », « » « ». 2003 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1980 "" " " "". - . . - , " " , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

15 16 , WTA. , . 22 . , . 43 , – .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016