Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

18 - (1678). 63 . - , . , - " ". , , , , - - .

*

1849 c (1807–1886) . 1800 1933 4 . 1849- (1795–1849) , 3 , (1784–1850) . «» - (1800–1874). , , «» , ( ).

- , , « » . , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- , . , , . , . , , . . . 1877 . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
1895 .

1877 . , . , . . , . , -, , . . - . , . . , .. .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1880 ()(. 9.1.1951), . ( , , ), . - . . " " : ", , . , ". . : " , , ! ". 1949 . , : " , : !" - ", !" - . - ", !" - "--", - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1932 : " : - : , , , . , ... - ..."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

«», , : . , , - . , 4 1951 , «» 1977 . - .

, - . , , . , - «» «» - . : 13. 15 ( , ). 13 10 , 2 - «» (1988,1990) - «» (1995).

- , , , . , , , , , , . , - , .


*

1955 "", , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016