Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
19 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
19 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1874 (. 1948), , . ( , - ) . : , , , , , , , , , . , . : , , ( ), ( , - ). , , , , , . , .. . 1922 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1922 , , 150- ( ) - . 30- . 1967 - . , - "", " "13 ", " " . "" ; 50-70- "" - " ". .

*

1922 , . 6- . . : " , . , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1933 , -, . 50- ", ", 1960 . , " ", 1969 , " ". , , . . "" . - " ", " ", " ", " ", "" " " ( ).

*

1934 "" . . , , . - , . . : " ". , , . . , , , , -. , , , , , . , . , . , , . , , . , , . 13 , , . , , . , , , ? ? "

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1999 () – 214,6 . ( ) . 219 , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016