Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
18 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
18 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1790 (. 1857), , , , , 1793 . 1839 , , , , . , . , , . " 1839 ", 1843 . , "" , " ". , : " , , , ". I , . , , "" , " , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

119 - , – - , 1888 1893 . , , , - . .

10 , , , . : 20 , .

-, , . . . 135 , 90 , 14,5 .

1964 , , . , , . , , . , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1931 . . 330 . , , . , , , , . , . , . . 19 . . . 18 1931 . - , : "- !" 1975 . , . 8-12 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1982), , . . : " !" , , , . "". , , "" , - . "Time Out", 3 4, . , . . " ". " ". " ?". , , , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016