Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1610 I : , : , ; , , , ( , - , - . .). . , , . , I . , , ( , ). I , , . , , ( ). , . . , I, , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1685 - . , . 16 , , . , . 9 , - . , ' . 15- . , . 27 . . : ", , , ", " ", " " ("" ), . , . 19 60 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , , ? , , , , ..." (1889)? ? , , ? 113 , - .

*

1917 II . , . : " : - ?! ... - !.."

*

1925 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1960 - , -1 (1988, 1990 1991). , «Auto-sport» -1, -1. 40 -. . - , , 1980- - 1990-. 1 1994 - - .

. , , . , . . - . , , - .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1961 The Cavern Club , ). The Bluegenes, ( ) . .

*

, , , 1962 . 10 1400 /, 7 49 .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016