Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
20 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
20 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1535 - . . - , , . III: 250 ( ), , 500 . , , . : , . , ( IV ) , 300 . (300 250) , , . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1828 - " " - . , - 1848 . , , , . , , 30 , 1891. , , , - .

*

, , 20 1902 , , , - . . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1915 (. 01.08.1997), . , , . , - . , . -, , , - , . , . - . , , . . . , . , , . " ? - . - !" - , , : " . , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1980 4x10 , (15 ) ( 4x10 ) -1976 20 1954 . - 1978 15 50 , 1978, 1981 50 , 1983 410 . (1978). . 15 2003 49- .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
20 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016