Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
6 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
6 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- , , (1475) , . " - !". , . 16 , . ( , - ). , . , , . . - : " , , , , , , . , , ."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1850 (. 1888), , . (- ), . . , 80- . , . , , , - , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1860 (22.02 . .) - : "... , , , - , . - - ..."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1899 . 10 1897 , Bayer AG, , . , . (. Aspen), . Bayer . , , . 1899 . , . , 1904 .

*

1913 - . , 1917 , Literary Digest , , , . , , - , , , . , 19 , . . : jaser , ; jaiza ; jazib

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1934 - . , "". , , . , "", .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
'

’. 216 143 , . , 1996 «- » 120 , .

, ’ «» (2000-2002). - « » 2004 . ’ 2006 . «», «» «».

-: «Shaq Diesel» 1993 , «You Can’t Stop the Reign» 1998 . «» 1996 , «» 1997 . 2007 ’ - «Shaq’s Big Challenge».

: - 21 EEE. , « – – , « ». 2000 , . ’ , ( ) «hack-a-Shaq».


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016