Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
3 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
3 ìàðòà
 

? . , "- " 1812 , . 3 1931 "- " .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1899 . , 1902 , . . , " ", " , . , , , , , ". 22 . , . . , , . . , . - " ", 1927 "", ( - ). . . , . . . 10 1960 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1911 (. 07.06.1937), , " " (-, , ). " , ", - - . , "" - , . -, : , , ... : , . , . , , , "" , . , , , . , . . " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1914 (. 15.05.2002), , . : , , . , . , . . 1934 , , , . 1937 . , , , . : , . 1948 . , , , : " . " ( ). 1954 , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1922 , 1952 , 1954 .

50- , : 265 381 , 39 68 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1923 Time ( - ). . . . , , , , , , , , , . . . 20 . Time . 1927 , , . . (1938), (1939 1942), , - (1990) - (2000 2004), (1950), (, 2006) (2011). 2007 . 2001

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1959 - , «» , , 1977 , - 1988 , -1980, . . , «». - . . - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016