Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1869 - - , - . . , , . , , , , , , , . 20 - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1885 (. 31.12.1948), . 20-30- . . , 1935 300 , , . ( 1927- 1928-) Bugatti T39A -. " " ( . ). 1948 . , . 1967 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1931 ( ). . , , : , , . 10 60 , .


*

4,5 «-» : , , , , , , . : « ». , 60-70- .

11 1941 (). , , «», «» «». , 1972 , , « » 1971 ., 1971, 1972, 1973 . «», .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" - ... , . , , ? ". - - 11 1970 800 . . , . , - , - . : " ". : " . , ". , . . . , " , ". : " , , . , ". : " , ". , . 1961 79- 37- .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1972), : ", , . , , - . . , , , . , ". - , , , . : " , ... , , , ! , , "" : " , ?" : "". , , , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1989). 6 , , , . , , , , . . 5 - " ". 2001 " ". " ", , "" . " , , , - . , ". 2001 . . "" (2002), "15 " " ". "-" (2006), . , , , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016