Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
10 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
10 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
,

1876 , , , , : " , . ". , . , , , , , , , , , , . , , , , .

*

" - , , , , ", - (1920). , . " ", . , , ( , ) . ¸ . . , " " " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 8- ( 1998 ) 10 1936 .

, , . , .

70- , «», . , , 17 . 1998 . : « , ».


*

1969 , , : 99 . , . , , . 1998 . , -, . , "" .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
'

30- ’, (, ). , - . 16- , , «». «», .

1999/00 ’ «» 9 . ’, - «». «» ’ .

12 2004 24 «». , , 2009 , 46 . «», . -, , .

’ 2000 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1984), " " . Phillips (), - : " , , , . ( , ): "! !" , - ". "Maxim" 2009 . 2003 , . , . ". ." "", , " ", - ". ", ". " " " .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
19 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016