Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
9 ìàðòà
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ310172431 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
9 ìàðòà
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1814 , . , ( ) . " ". , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1831 «-» - . , «» . . , . , , . - «» . , , , , , , .

« – »; , .

– , . . , , .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , , , . (1934) . , , . , . , . . - -, . , - ! ( ) . . () . , , , "" ( , ) , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

2004 9 1974 . : 2 , 132 . , 140 .

2002 , .

2003 . 2004 , . , , . , - 21 81 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, "", "" "" 9 1975 . , 2000 . 2002/03, "", 29 " ". 7 2007 "" 1/8 "". 11 . "", 13 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1959 - - .

*

1862 - () - "" "" ( ""). , , " ". , , .

*

1910 " ". , . -. , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016