Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
24 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
24 èþíÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1717 " " - . . . - 1675 1710 . "" ("" ""), "" , , . : , , , . - , . ( "") , . , . , . , . , , , , , , . .

*

1812 , I . . --, . . , 240 . . , , . . 20 I .. . 7 . 58 . . , . , , , 13 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, ( ) 1885 , , . - . - ! - ... , , , . , . , , 82 .

*

1934 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

24 1987 . 5 . . 8 « ».

3 « », . «», , .

17 2004 «». 2005 «» , 17 10 7 .

10 2011 2010 . « », «France Footbal»l .

— 2008 , 2005 ( ). «» (2004/05, 2005/06 2008/09, 2009/10, 2010/11). 2007, 2009 2010 . 2005, 2007 2009 . (2005/06, 2008/09, 2010/11) 2009, 08/09, 09/10 10/11.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1990 . , . , , 1990 ׸ (15 ).

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016