Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 èþíÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1633 , , , , . , - , , , . 10 , , , , , . 22 , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1816 ( - -, . 31.03.1855), , "" . - , " ", . 5 . . , ( 39 ). - , - , ( - " ", - " ", - " ").

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1912), , . - , " ". , , ( " "). " ", " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

: (1935). , . , , . . , . 14 (, - 1905), 16- - . 19- . , , ... - - ", !"

*

1954 5 - , . 1951 , . , 27 1954 - -1 ( ) 5 . . , . , . 2002 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 21 1955 Ƹ - . , , . « » ( -) ( ).

«». «» (1972—1979), «-» (1979—1982), «» (1982—1987). 434 224 . 72 , 41 .

1986-87 . « 32- — 17 1987 …», « ». , 26 2007 , . 22 2011 53 , .

, (1981), 2- (1984, 1986), (1984), (1985).

- 1983, 1984, 1985. , . , .

1984 . XX «France Football». IFFHS XX . 2011 .


*

21 - , . 1982 . : , , . , , . , , , , , , . , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016