Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
22 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
22 èþíÿ
 

866 , , 200 , (). " ", 48 . . " " , (867 ), , ( 860- ) , , , ( ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1675 II . , , . . XIX .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1894 VIII (. 28.05.1972), 20 10 1936 ., ( !), -. VIII . , , VIII : ", !" : ; , ; . . , , , . . , . - , : " " . VIII 325 , 13 57 . , - . VI - - . . , , , " ", - , .

*

70 « ». «» , , 5:3. , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1949), , . , 15 , . , - , . ( , "") 40 . ( 15 ), 6 , 23 , , , 5 . . , ( - 68!) . , . , 1978 . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1956 . "". - "-". , . , -. , . , .

*

1960 . . . . , , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1962 , , 1995 « », 1992 . 25 - 10- . - , 20000 , 6000 6000 . 2207 (2,03 ) 7- .

, 12 «» (1983-1995), « », , « ». «» .

1996 50 , «», , «», 12 . 2004 .


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. , - , , . , , - -. (1970), , "" . "" - - , "". . , , " ", , . , , . , , , ( ) .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
16 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016