Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
15 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
15 èþíÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1843 . 15 . , . " ". , " ", " ", " ", " " " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. 1923

1851 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1914), 1967 1982. , . - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1936 . , - , ? , (, , - ). , . . "". ( ). - , - - . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1956), ( 2008 ) . "": " , , , - ! , , : , , - , , , . - , , - , ... - , , : , . . , , , - , , . - . , , ..."

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1964 . 1983 , , «». «» 1985 . 1989 «». «» . «», 1995 . , 25 . «», .

2006 . , , , , - , , : 12 - 1986-1998.


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

40- - (15.06.1973 .), «», « » . - — , , .

*

2001 , 50 . . , - "" . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016