Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
18 èþíÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
18 èþíÿ
 

1583 . 383 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1681 , . , , . , , . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" - - , , ". (1812). , . -. " ". - . , . : " - , , . - ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1812 (. 27.09.1891), , "", "", " ", "". , : , " ", "", . . . (""), , , . "", , "", . , , . "": " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1889 . - 1840 , , , . . , , . , , . 18 1889 , . , , . , , . , . 360 . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1973). , . , , . : 5-7 , , ... . - , , , , . , , , . , . - . , . . " , , - . - . . , , . , ... . ! , , , : . : . , , . , . , 3 4 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 18.06.1976), , . - 4 ( ), . , , . , -, , , , . , , . 13 , , . , . , , . .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016