Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
11 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
11 èþíÿ
 

1496 , - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(1573), . - . "" - , , . " " . . - ", !"

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" : , , ". (1811). , - . . . , . . , - . - . . , . - .

*

1842 ( ) . . , , . , : ...... , , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1851 (. 1920), , , . , , . "", . , , , . "" 1900 , , , , . , , , (. , . . ), . , " " (1916) . . " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1959). , 1980-. 2004 , " ", , - ( , , , , ). " " " " , . . , 2007 II . - Leander Club, . - "The Band from TV", . (""), (" "), (""), (" ") (" "). , : 1996 , , " " ("The Gun Seller"). 1989 . : , . - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1986), "" ( ; 15 ). , " ", 13 - " ". "San Francisco Chronicle" "" (2007) : " , , . , , ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016