Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
14 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
14 èþíÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1736 . , - . . 1806 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1811 - (.1.7.1896), , " ". " , , , , - ... , , , , , , , ", - - " ", . 1851 , " " ( ) , . : " - , , - ?" "" 1858 .

*

1834 . 1833 , . 14 1834 - . , , , . 1855 . , . 1902 - , . , , . , , 3M. 1916 , Woterdry. . . . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" " , . , " , ". "" - "", . - . "", "". - (1871), . "", , - !

*

1920 . . , . , , . , , 2000, 500 . : - 20 , - 1,5 , - 2 , -1/4 , - 1 , - 1,5 , - 7 , - 10 , - 10 , - 1 , - 1 , - 3 . . (1 = 453,5 ) , 5-7 ( 160 ), . . ?

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, . , , 14 1965 . , "" "Yesterday", .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

– 20- ( ). 14 1969 . 17 1987 , . 10 .

" " 22 . 1987 1999 WTA. 107 WTA ( ).

, , . . , , .

2001 – . , 2003 – . -, .


*

1970 , , 2:3. 2:0. , . . 3:4. , , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016