Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
4 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
4 èþíÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. ( ) 470 . , , . - , , . , , , , (, ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

. 1945 . C. 1946-1948 «» (), 1949-1953 - , 1953-1963 - «» (), . 296 , 35 . 1964 . «» 1964-1968 . 1971-1977 - «» (). 1977 . «» 13 , 14 . , , - 1978, 1979, 1981, 1982, 1986, 1989 1990 , - 1978-1991 . c - 1984, 1988 1992 . . (2000).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1940 "" . "". 8:5 . .

*

1945 - , - . , . . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

- (1975). , , , . (), , - - ( ). - . - - ", ". , . , , , - , , , . "" . . . : " , . , ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, (2012), (2011) (2010) 4 . 30 . . — 6,37 , — 14,98 . , . . . - - , .

*

2004 , , , 11 . - , , , , , , 11 . . , , , - .

*

. , , . - , 14 . - , . , , . , , , . - - - . , . , . , , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016