Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
10 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
10 èþíÿ
 

1215 , — . , . , . , « » 1297 . , 700 ( ) .


*

(1844), . . , . . . animals , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
( - )

1911 - . , , , XX . , .

*

1917 , I . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 10 1927 - . (1938-1969) . «», «», «», «», «», «», «-» « » — , 200 . «», , 1961 . — , . 10 , «». 17 2002 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1929 , . 1937 . 1947 , ( ) . . 1960 . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

(. 1929), , . - , . 1971, 1975 , , , , , , , , , . , . , , , . , , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, , 10 1959 .

1976 «». 1979 «», 4 . 1987 1992 «», 2 1989 1990 . 26 , 1990 .

«» (1995-1996). «» (1996-1999), «» (1999-2002), «» (2001-2009, , 2004 , 2003 ) «» (2009-2011). 22 2011 «».


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1963 , ( , ). , - . . " , . , 6-8 35- ", - .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
21 èþíÿ
Ïí 3101724 
Âò 4111825 
Ñð 5121926 
×ò 6132027 
Ïò 7142128 
Ñá18152229 
Âñ29162330 


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016