Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
28 èþíÿ
Ïí 5121926 
Âò 6132027 
Ñð 7142128 
×ò18152229 
Ïò29162330 
Ñá3101724  
Âñ4111825  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
28 èþíÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. 1916

. , " ", 1774 , , " , , ". 1776 , , . , , . 23 , - , 1820 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1827 . , " " " , -". . - " " "--, ". , .

*

1941 ( : , !). , . : , - . ( , (1865-1939), ) , . . - , . , , , . . 1990-. , , , . . - , . . -. . , , . . -, , . ( , . . ) .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1989 100 - . . , , - 3:3 (, 19, , 51 (.), , 90 - , 20, , 56, , 90 (.)).

, , «, !», () () .

, - , , « » (1975), , , . . , « ».


*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1996 - . , 27 28 . , : , , . , . , . 1996 . , - .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
-

1997 30 , , . , - . , .

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
23 ñåíòÿáðÿ
Ïí 4111825 
Âò 5121926 
Ñð 6132027 
×ò 7142128 
Ïò18152229 
Ñá29162330 
Âñ3101724  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016