Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
13 ÿíâàðÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
13 ÿíâàðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, ,

1381 (. 1447), , . , , . , " " . , , . , , , . . , , " " , ( ) " , ". , , . -. 1807 .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
. .

1870 (. 30.09.1959), . . , - . . 1930- . : , , , . , .

*

1881 "" Ÿ . , , . , "", .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
,

1953 ( ). , ( ), , . , , . , , . . , , - , , . . 1953 ( ) . 4 , . .

*

1964 . «» 1992 , 1989 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1972 . 1992 , . 2 1992 , 1 4 : , , . , , .

, , — , 7 -1972, , 8 -2008.

4 , , 4 , 10. 12- ( 1993 ), 10- , .

1992 « » . 1997 , . -, «Vitaly Scherbo School of Gymnastics».


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
25 àïðåëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð3101724  
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016