Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
23 ÿíâàðÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
23 ÿíâàðÿ
 

1734 , , -. , , - VIII . - , , , . " " - , , - , , . 1769 . . : , , , - ? ( ): . " " - . - -, . . . " ". 1804 , . 1809 . . 1834 . XIX , " ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1849 - . , . - . - . , . - , 17- . , . . - - 40- XIX . -, , . , , "". . , , - , . 1857 , , - , . 1869 , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1898 . - , . " "" , ! " " . , , , ", ".

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
""

1910 "" (. 16.5.1953), , . , , , . 1928 , , , . - -, , - . , 1934 , The Quintet Hot Club de France. , , , Django. : , , , .

*

1918 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, 1972 , , 23 1944 . «» (1964-1967). 1968 , 12 ( 1980 ). , 11 (1969-1974 1976-1980). 1971 , .

(1967-1980), : 1972 , (1967, 1974), (1967, 1969, 1971, 1979), 1970 . , (1968, 1976, 1980). 1980 . , "-" . 3 2013 .


*

1983 5 , .


*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016