Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
15 ÿíâàðÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
15 ÿíâàðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...
, 1869

1841 - (. 1910), , . , , " " " ", , . " " , . - - . , - , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

, - . . , (), . , 15 1891 . , , 30- . , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1906 (. 15.03.1975), . - 16 , - . , . - -. , , , , . . , , , . 1932 , . . . . 1968 , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1930- ( 15 1915 ) , ., , . ( ). , , 30- 40- . , , , . ( ) ( ).

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1949 : , . , ... , , (1900-1976), , - (1897-1959), . 1948 , : - 25 - , - 10.

*

1992 - " "(. , . ).

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
18 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016