Íîâîñòè ðåãèîíà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Íèêîëàåâêà, Ñâÿòîãîðñê è Êðàñíûé Ëèìàí
íîâîñòè
ÒÂ ÏËÞÑ        

*
 
21 ÿíâàðÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  
*    ÿíâàðü

*    ôåâðàëü

*    ìàðò

*    àïðåëü

*    ìàé

*    èþíü

* *    èþëü

*    àâãóñò

*    ñåíòÿáðü

*    îêòÿáðü

*    íîÿáðü

*    äåêàáðü

*
21 ÿíâàðÿ
 

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1815 (. 24.1.1848), , . 1845 , . , , , , . . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

" , . , . !", - " ". (1905), , ""? ( " " ""), ( ). , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1932 (, ) - 6 , Sydney Harbour Bridge. , . : 96 . 19 1932 . SHB 1149 , 503 . 49- , 52 800 . , ( 49 ), , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

21 1963 . . « » (1984—2001) « » (2001—2002). 1996 , (1994, 1995), 1993/1994, , 1994 1995 , , 12- . 26946 , 13747 3830 - ( ). 50 , 2008 .

*

1970 90- , «» «».

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

1976 "Spice Girls" - . -. girl-power . . . "" , , . - , , -.

*

1985 . , . .

*

. 1986 (National Hug Day), . , . , : , "" 21 . , . , 21 . , . , , .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...

22 , « » ( ) . .

*

Óâåëè÷èòü ôîòî...
( )

2007 (. , . 1912), -, 17 , . - , , . , , . 1953-1954 "Le Figaro" , , . . , . 2005 , , - . , , " , II , ".

*

 

*


Íàøè ïðîåêòû

Ñëàâÿíñêèå îáúÿâëåíèÿ

Êàëåíäàðü äàò
22 èþëÿ
Ïí18152229 
Âò29162330 
Ñð310172431 
×ò4111825  
Ïò5121926  
Ñá6132027  
Âñ7142128  


Íà äîñóãå

Ñïðàâî÷íèê Ñëàâÿíñêà

Çíàêîìñòâà

«  2 »
email:
 :
facebook twitter

Ñëàâÿíñê TOP-20

© «». 1566, 24.04.2000 . . , 4, . , 84112. .: 0(6262) 2-54-89, : 2-39-14, E-mail: , , . , www.tvplus.dn.ua .

, USAID. USAID . . © 1998-2015

ÒÂ ïëþñ - ðåãèîíàëüíàÿ ãàçåòà Ñåâåðíîãî Äîíáàññà: Ñëàâÿíñê, Êðàìàòîðñê, Ñâÿòîãîðñê, Íèêîëàåâêà, Êðàñíûé Ëèìàí © ÀÑÍÀ 1998-2016